સુરક્ષિત: છુટા થવા અંગે અરજી-નમૂનો(ફરજ સ્થળે હાજર થવા)

આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Posted in Forms, Letters, Report | Tagged | ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.

સુરક્ષિત: FL:-CCC પરીક્ષા પાસ થતા સર્વિસ બુકમાં એન્ટ્રી કરવા બાબત

આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Posted in Letters | Tagged | ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.