સુરક્ષિત: છુટા થવા અંગે અરજી-નમૂનો(ફરજ સ્થળે હાજર થવા)

આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Posted in Forms, Letters, Report | Tagged | ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.

સુરક્ષિત: શાળામાંથી છુટાનો રીપોર્ટ(ફરજ સ્થળે હાજર થવા માટે)

આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Posted in Report | Tagged | ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.