સુરક્ષિત: exam Appli.NIOS

આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Posted in Uncategorized | ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.

NIOS AI-GANDHIDHAM

National Institute of Open Schooling
Study Centres (AI) Information Details

 

Accreditation No 040029
Remarks
REGION REG18
NAME OF THE CO-ORDINATOR
Designation
School (Study Centre) KENDRIYA VIDYALAYA
Address

IFFCO,GHANDHI DHAMIFFCO TOWNSHIP, P.O. UDAYNAGAR

Distt -GANDHIDHAM(KUTCH) Pin : 370203

State-Gujarat

Phone (Off.) 02836-221288 ,

(Res.) ,

Fax ,
E-Mail kviffcogd@yahoo.co.in
Year of Accreditation 2009
Courses Offered For Secondary & Sr. Secondary
Medium of Study offered BOTH
For Boys/Girls BOTH
No of Classroom 0
No of Composite Science Lab 0
No of Physics Lab 0
No of Chemistry Lab 0
No of Biology Lab 0
No of Mathematics Lab 0
No of Computer Science Lab 0
No of Home Science Lab 0
No of Library 0
Board of Affiliation
No of PGT 0
No of TGT 0
Date of Accreditation 5/22/2009
 

સુરક્ષિત: મુખ્ય શિક્ષક ભરતી ૨૦૧૨ – કામ ચલાઉ મેરીટ -RESERVE

આ સામગ્રી પાસવર્ડ સુરક્ષિત છે. તે જોવા માટે નીચે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો:

Posted in Uncategorized | ટિપ્પણીઓ જોવા માટે તમારો પાસવર્ડ દાખલ કરો.